//////

DZIEDZICTWO A DZIEDZICZENIE

Tak więc — nie rozbudowane zresztą szerzej — filozoficzne zręby nowoczesnej teorii wycho­wania fizycznego na ziemiach polskich brały swój po- czątek z tego zarysu propozycji ideologicznej/jaka wy­rosła na gruncie eksperymentu jordanowskiego, co po­średnio wpłynęło także na współczesny model kultury fizycznej w Polsce.Zaprezentowane w niniejszym studium stanowiska, do- , bór problematyki i omawiane zagadnienia, dotyczące współczesnych’Jordanowi doktryn i prądów społeczno- -poli tycznych, podyktowane zostały, stanem dotychcza­sowej refleksji teoretycznej nad ideologią społeczno- •-pedagogiczną Jordana oraz działalnością tej instytucji wychowawczej, jaką stał się Park Krakowski.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *